Ban đảm bảo Chất lượng giáo dục và Khảo thí

1. Quyết định thành lập

Số: 07/QĐ-VHNT ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí...

2. Chức năng

Tham mưu và giúp cho Ban Giám Hiệu thực hiện các chức năng quản lý về công tác tổ chức thi và đánh giá chất lượng đào tạo

3. Nhiệm vụ

. Đối với công tác khảo thí

.. Tham mưu cho Ban Giám Hiệu tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp cuối khóa, thi hết học phần theo đúng các quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

.. Xây dựng các quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa;

.. Phối hợp với các khoa, bộ môn tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống ngân hàng đề thi cho các môn chung; cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

.. Thu nhận, quản lý, in sao, giao đề thi theo quy trình và đúng chế độ bảo mật;

.. Phối hợp với các phòng ban, khoa tổ chức thực hiện thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo đúng quy chế hiện hành;

.. Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi của tất cả các kỳ thi; Tiếp nhận và phối hợp xử lý các hình thức phúc khảo bài thi và các vấn đề liên quan công tác khảo thí;

.. Phối hợp với các bộ phận khác như thanh tra, đào tạo giám sát công tác làm đề, tổ chức coi thi, cắt phách và ghép điểm của các kỳ thi tuyển sinh do trường tổ chức;

..Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.

.  Đối với công tác đảm bảo chất lượng đào tạo

.. Tham mưu cho Ban Giám Hiệu triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục như phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo...

.. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá chương trình đào tạo; công tác giảng dạy của giáo viên, giảng viên; công tác phục vụ học tập của học viên, sinh viên các hệ đào tạo thuộc trường.

.. Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn về Kiểm định chất lượng và tham gia đánh giá ngoài theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

.. Hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

.. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc đảm bảo chất lượng đào tạo.

4. Cơ cấu nhân sự

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

ThS. Hồ Thị Mộng Huyền Phó trưởng ban

2

ThS. Lâm Nguyên Hồng Giảng viên

3

Nguyễn Thị Đài Nguyên Chuyên viên

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: