Báo cáo thực hiện quy chế công khai 2012 - 2013

Thực hiện Công văn 7735 BGDĐT-KHTC ngày 14.11.2012

1. Kế hoạch tổ chức

2. Biểu 20

3. Biểu 21 - Chất lượng đào tạo

4. Biểu 22 - Cơ sở vật chất

5. Biểu 23 - Đội ngũ giảng viên

6. Biểu 24 - Tài chính

7. Biểu mẫu tổng hợp

8. Công văn báo cáo

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: