Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam: Nho gio với qu trình tham gia vào đời sớng văn hĩa v tư tưởng ở Việt Nam

Tác giả:
 

Đây là cuốn thứ ba của bộ sách nhiều tập về đại cương loch sử văn hoá Việt nam. Nội dung tập này nói về Nho giáo với quá trình tham gia vào đời sống văn hoá và tư tưởng ở Việt Nam: Khổng tử và khổng học, sự truyền bá và tiếp nhận nho giáo ở nước ta thời Bắc thuộc, nho giáo ở nước ta trong kỷ nguyên độc lập. Trong thời kỳ nội chiến lâu dài, nho giáo Việt Nam thời Nguyễn và nho giáo từ nhn thức Nho giáo đến nhận thức xã hội.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

ĐCLSVHVN-1242-TG.Nguyễn Khắc Thuần-NXB.GD ...-VHóa-(2 cuốn) (247,248)trsố-STL2309,STL7536-10.09.2014Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam: Nho gio với qu trình tham gia vào đời sớng văn hĩa v tư tưởng ở Việt Nam
Mã: 247-2309STL 248-7536STL
Ngày XB: 1998
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)