Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam: Giáo trình giảng dạy trong các trường Văn hóa nghệ thuật

Tác giả:
 

Khái quát lịch sử Đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng CSVN. Gồm 6 vấn đề lớn về văn hoá: Là sự phát triển xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; giao lưu quốc tế về văn hoá và cảnh giác với âm mưu diễn biến hoà bình; Văn học nghệ thuật – bộ phận trọng yếu của nền văn hoá dân tộc; tư tưởng HCM về văn hoá  và văn nghệ.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam: Giáo trình giảng dạy trong các trường Văn hóa nghệ thuật
Mã: 1415-7537STL
Ngày XB: 1995
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)