Lễ hội Rija Nưgar của người Chăm

Tác giả:
 

Lễ hội Rija Nưgar là một lễ hội truyền thống tốt đẹp đặc sắc và rất riêng của người Chăm. Vì có nguồn gốc bản địa, vì có tiếp nhận vào mình những ảnh hưởng của các tôn giáo lớn, các văn hoá lớn nên lễ hội Rija Nưgar là cả một hiện tượng văn hoá rất đặc trưng cho nền văn hoá truyền thống Đông Nam Á.

Đánh giá/Nhận xét