Những thách thức của văn hóa Việt nam

Tác giả:
 

Sách có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc góp phần giải đáp những vấn đề vừa cấp bách, vừa cơ bản trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay.Gồm các nội dung như: Văn hoá Việt Nam: Sự hình thành và phát triển- những giá trị tiêu biểu; Những tác động của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đối với văn hoá Việt Nam hiện nay; Phương hướng và giải pháp để phát huy những ưu thế, vượt qua những thách thức nhằm xây dựng nền văn hoá Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Những thách thức của văn hóa Việt nam
Mã: 758-10.159STL
Ngày XB: 2006
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)