Những vấn đề văn hóa Việt Nam đương đại

Tác giả:
 

Tập 2 là sự tập hợp các bài nghiên cứu về những vấn đề đại cương bức xúc như Hồ Chí Minh và các nhà văn hoá Việt nam bàn về việc xây dựng con người mới, nền văn hoá mới, lối sống đạo đức. Những vấn đề coat lõi của văn hoá, truyền thống dân tộc và kinh nghiệm thế giới với việc xây dựng con người mới nền văn hoá mới Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Sự thống nhất trong đa dạng của nền văn hoá Việt nam.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Những ... (T2)-1456-TG.GS.TSKH.Huỳnh Khái Vinh-NXB.VHTT ...-VHóa-(3 cuốn) (764 ... 766)-STL5415 ... STL5417-19.09.2014Những vấn đề văn hóa Việt Nam đương đại
Mã: 764-5415STL 765-5416STL 766-5417STL
Ngày XB: 2001 .
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)