Phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII

Tác giả:
 

Chủ trương công nghiệp hoá hiện đại hoá do Đảng đề ra tạo động lực to lớn cho cuộc đổi mới của đất nước nhằm tiến tới mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Trong đó văn hoá đóng vai trò vô cùng quan trọng bởi văn hoá, là động lực, là nội sinh mục tiêu của sự phát triển kinh tế xã hội. Phát huy bản sắc văn hoá dân tộc là góp phần vào việc xây dựng và phát triển đất nước.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Phát huy ...-1460-TG.Lê Như Hoa-NXB.VHTT-VHóa-(3 cuốn) (775 … 777)-STL4156 … STL4158-22.09.2014Phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII
Mã: 775-4157STL 776-4158STL 777-4156STL
Ngày XB: 1996
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)