Phong tục dân gian Nam Bộ và Phật Giáo= Southern Folk Traditions and Buddhism

Tác giả:
 

Sách khái quát về mảng phong tục nghi lễ cho những người bước đầu muốn tìm hiểu về Folklore học của Phật giáo Việt nam và cung cấp cho các bạn sinh viên học chuyên ngành có thêm tư liệu về đề tài giá trị dân gian và Phật gíao ở vùng Nam Bộ Việt Nam.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH giao tiếp-1590-TG.Phạm Vũ Dũng-NXB.VHTT-VHóa-(15 cuốn) (1038 ... 1052)-STL7593 ... 7605,2363,2364-29.09.2014Văn hóa giao tiếp Danh mục: ,
Phân loại: ,
Mã:1038-7593STL 1039-7594STL 1040- 7595STL 1041-7596STL 1042-7597STL 1043-7598STL 1044-7599STL 1045-7600STL 1046-7601STL 1047-7602STL 1048-7603STL 1049-7604STL 1050-7605STL 1051-2363STL 1052-2364STL
Phong tục ...-1471-TG.Thích Đồng Bổn-NXB.VHSG-VHóa-(802)-STL10275-23.09.2014Phong tục dân gian Nam Bộ và Phật Giáo= Southern Folk Traditions and Buddhism
Mã: 802-10.275STL
Ngày XB: 2007
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)