Tài liệu học tập nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban cháp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoa XI: Dùng cho cán bộ, Đảng viên ở cơ sở

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

TLHT Nghi quyet Hoi nghi lan 6 BCH TU DCSVN khoa XITài liệu học tập nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban cháp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoa XI: Dùng cho cán bộ, Đảng viên ở cơ sở
Mã: 399-14.345STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại:
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)