Tài liệu hỏi – đáp nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban cháp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoa XI: Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

TLHD Nghi quyet Hoi nghi lan 6 BCH TU DCSVN khoa XITài liệu hỏi – đáp nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban cháp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoa XI: Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân
Mã: 398-14.344STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)