Tính đa dạng văn hóa của Việt Nam những tiếp cận về sự bảo tồn: Kỷ yếu hội nghị về sự bảo tồn và phát huy di sản phi vật chất của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Hà Nội, 1994)

Tác giả:
 

Sách gồm 5 phần mỗi phần trình bày các mặt khác nhau của việc bảo tồn và tiếp yhêm sức sống cho di sản của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tính ...-1534-TG.GS.TS.Nguyễn Duy Quý-NXB.Hà Nội ...-VHóa-(918)-STL6832-24.09.2014Tính đa dạng văn hóa của Việt Nam những tiếp cận về sự bảo tồn: Kỷ yếu hội nghị về sự bảo tồn và phát huy di sản phi vật chất của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Hà Nội, 1994)
Mã: 918-6832STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)