Tư tưởng tiến bộ - triết lý nhân sinh thực tiễn của nhân dân và vai trò của vè, truyện kể trong văn học dân gian

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

  • I have observed that over the course of making a relationship with real estate proprietors, you’ll be able to get them to understand that, in every real estate financial transaction, a payment is paid. In the end, FSBO sellers will not “save” the commission rate. Rather, they fight to earn the commission by simply doing a good agent’s work. In accomplishing this, they devote their money and also time to execute, as best they might, the responsibilities of an broker. Those tasks include revealing the home by way of marketing, introducing the home to prospective buyers, building a sense of buyer emergency in order to make prompt an offer, organizing home inspections, dealing with qualification check ups with the loan company, supervising repairs, and facilitating the closing.

Sách liên quan

Tư tưởng tiến bộ …-1027-TG.Vũ Tố Hảo-NXB.Thời Đại-VHóa-477-STL13086-22.08.2014Tư tưởng tiến bộ - triết lý nhân sinh thực tiễn của nhân dân và vai trò của vè, truyện kể trong văn học dân gian
Mã: 477-13.086STL
Ngày XB: 2012
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)