Văn hóa các dòng họ ở Nghệ An với sự nghiệp thực hiện chiến lược con người Việt Nam đầu thế kỷ XXI: Kỷ yếu hội thảo khoa học

Tác giả:
 

Hội thảo khoa học “ Văn hoá các dòng họ” ở Nghệ An là một vấn đề mới mang tính chất khai phá một thành tố của văn hoá dân tộc, hy vọng hội thảo sẽ khai thác được mọi tiềm năng văn hoá to lớn, phát huy được các nét tích cực của văn hoá các dòng họ ở Nghệ An trong việc xây dựng xã hội hiện tại và tương lai.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

  • With every little thing which appears to be building throughout this subject matter, a significant percentage of perspectives are rather exciting. However, I am sorry, but I can not subscribe to your entire plan, all be it exhilarating none the less. It appears to everyone that your comments are generally not entirely justified and in reality you are generally your self not even wholly convinced of your assertion. In any case I did enjoy examining it.

Sách liên quan

VH các dòng ...-1575-TG.Viện NCVHDG-NXB.Nghệ An-VHóa-(1007)-STL2337-26.09.2014Văn hóa các dòng họ ở Nghệ An với sự nghiệp thực hiện chiến lược con người Việt Nam đầu thế kỷ XXI: Kỷ yếu hội thảo khoa học
Mã: 1007-2337STL
Ngày XB: 1997
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)