Xã hội hóa và sự nghiệp phát triển văn hoá

Tác giả: , ,
 

Sách đề cập đến một số vấn đề lý luận về xã hội hoá trong hoạt động văn hoá nghệ thuật, những vấn đề rút ra từ văn hoá truyền thống, kinh nghiệm của một số nước về đa dạng hoá, đa phương hoá các nguồn đầu tư cho văn hoá nghệ thuật; Vai trò của nhà nước trong phát triển văn hoá nghệ thuật; Vai trò của các tổ chức phi chính phủ ở một số nước trong việc phát triển nền văn hoá các hình thức, biện pháp xã hội hoá hoạt động văn hoá.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

XHHóa ...-1675-TG.PGS.PTS.Lê Như Hoa-NXB.VHTT-VHóa-(30 cuốn) (1276 ... 1305)-STL7637 ... STL7666-03.10.2014Xã hội hóa và sự nghiệp phát triển văn hoá
Mã: 1276-7637STL 1277-7638STL 1278-7639STL 1279-7640STL 1280-7641STL 1281-7642STL 1282-7643STL 1283-7644STL 1284-7645STL 1285-7646STL 1286-7647STL 1287-7648STL 1288-7649STL 1289-7650STL 1290-7651STL 1291-7652STL 1292-7653STL 1293-7654STL 1294-7655STL 1295-7656STL 1296-7657STL 1297-7658STL 1298-7659STL 1299-7660STL 1300-7661STL 1301-7662STL 1302-7663STL 1303-7664STL 1304-7665STL 1305-7666STL
Ngày XB: 1996
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)