Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Tác giả:
 

Lịch sử phát triển của nhân loại cho thấy văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, thể hiện tầm cao và chiều sâu của về trình đ phát triển và sự trường tồn của một dân tộc. Qua hoạt động thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, nội dung sách phản ảnh rõ nét thực trạng văn hoá Việt nam, đề xuất một số giải pháp cơ bản và kiến nghị để xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

XD ...-1680-TG.Nguyễn Khoa Điềm-NXB.CTQG-VHóa-(3 cuốn) (1319 ... 1321)-STL3963,3964,6045-06.10.2014Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
Mã: 1319-3963STL 1320-3964STL 1321-6045STL
Ngày XB: 2001
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)