Kinh doanh

0489-GT văn hóa KD-0489-TG.Chủ biên PGS.TS.Dương Thị Liễu-NXB.ĐHKT Quốc Dân-VHóa-(2 cuốn) 1476 đến 1477-STL14164 đến STL14165-30.05.2014Giáo trình văn hóa kinh doanhDanh mục: ,
Phân loại: , ,
Mã:1476-14.164STL 1477-14.165STL

Từ khóa


Danh mục sách