Học tập

Thời khóa biểu từ ngày 5/5 -10/5

Thời khóa biểu các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu từ ngày 14/4 - 19/4/2014

Thời khóa biểu từ ngày 14/4 - 19/4 của các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu từ ngày 7/4 - 12/4/2014

Thời khóa biểu từ ngày 7/4-12/4 cho các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu từ ngày 31/3 -5/4/2014

Thời khóa biểu tuần 7, từ ngày 31/3-5/4 cho các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu từ ngày 23/3 - 29/3/2014

Thời khóa biểu từ ngày 23-29/3 cho các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu từ ngày 17/3-22/3

Thời khóa biểu từ ngày 17/3 - 22/3 cho các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu từ ngày 10/3 - 15/3

Thời khóa biểu từ 10/3 - 15/3 cho các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu từ ngày 3/3 - 8/3/2014

Thời khóa biểu từ ngày 3/3 - 8/3 cho các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu từ ngày 24/2 - 1/3/2014

Thời khóa biểu tuần 2, 24/2 - 1/3 cho các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu từ ngày 17/2 - 22/2/2014

Thời khóa biểu từ ngày 17/2 - 22/2 cho các khóa 17, 18, 19

KET-QUA-SO-KET

Kết quả sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014, khóa 19

Điểm sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 19

KET-QUA-SO-KET

Kết quả sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014, khóa 18

Điểm sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 18