Điểm học kỳ

Kết quả tổng kết năm học 2014-2015 - Khóa 20

Bảng điểm tổng kết năm học 2014-2015 các lớp khóa 20

Kết quả tổng kết năm học 2014-2015 - Khóa 19

Bảng điểm tổng kết năm học 2014-2015 các lớp khóa 19

Kết quả tổng kết năm học 2014-2015 - Khóa 18

Bảng điểm tổng kết năm học 2014-2015 của các lớp khóa 18

Kết quả sơ kết học kỳ 2 năm học 2014-2015 - Khóa 20

Bảng điểm sơ kết học kỳ 2 các lớp khóa 20

Kết quả sơ kết học kỳ 2 năm học 2014-2015 - Khóa 19

Bảng điểm sơ kết học kỳ 2 các lớp khóa 19

Kết quả sơ kết học kỳ 2 năm học 2014-2015 - Khóa 18

Bảng điểm sơ kết học kỳ 2 các lớp khóa 18

ket-qua-hoc-tap

Kết quả tổng kết năm học 2013 -2014, khóa 19

Điểm tổng kết năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 19

ket-qua-hoc-tap

Kết quả tổng kết năm học 2013-2014, khóa 18

Điểm tổng kết năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 18

ket-qua-hoc-tap

Kết quả sơ kết học kỳ II, năm học 2013-2014, khóa 19

Điểm sơ kết học kỳ II, năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 19

ket-qua-hoc-tap

Kết quả sơ kết học kỳ II, năm học 2013-2014, khóa 18

Điểm sơ kết học kỳ 2, năm học 2013-2014, của các lớp khóa 18

ket-qua-hoc-tap

Điểm sơ kết học kỳ 2, năm học 2013 - 2014, khóa 17

Điểm sơ kết học kỳ 2 của các lớp khóa 17

KET-QUA-SO-KET

Kết quả sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014, khóa 19

Điểm sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 19