Hội họa

Chiêu sinh các lớp năng khiếu: Ký hoạ cơ bản, Chụp ảnh, Hình hoạ và Trang trí

Chiêu sinh các lớp năng khiếu: Ký hoạ cơ bản, Chụp ảnh, Hình hoạ và Trang trí

hoihoa

Ngành Hội họa

-         Chương trình đào tạo ngành Hội họa trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về mỹ ...