Công khai chất lượng đào tạo 2013-2014

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng cho năm học 2013 - 2014. Kèm theo công văn số 8448 /BGDĐT-KHTC  ngày 22 / 11 / 2013  của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

. Hình thức công khai: Công khai trên website của trường

. Địa chỉ website: www.vhnthcm.edu.vn

Thông tin công khai bao gồm:

1. Biểu 20-2013

2. Biểu 21-2013: chất lượng đào tạo

3. Biểu 22-2013: cơ sở vật chất

4. Biểu 23-2013: đội ngũ giảng viên

5. Biểu 24 -2013: tài chính

6. Biểu tổng hợp

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng đào tạo

Điện thoại: 0903.713.058

Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: