Hình ảnh hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Học sinh Sinh viên ( 9/1/1950 - 9/1/2015)

LNS_0004 LNS_0012 LNS_0015 LNS_0018 LNS_0026 LNS_0033 LNS_0046 LNS_0053 LNS_0065 LNS_0067 LNS_0080 LNS_0083 LNS_0085 LNS_0088 LNS_0094 LNS_0095 LNS_0097 LNS_0103 LNS_0107 LNS_0117 LNS_0138 LNS_0139 LNS_0146 LNS_0152 LNS_0154 LNS_0163 LNS_0170 LNS_0171 LNS_9902 LNS_9918 LNS_9919 LNS_9920 LNS_9921 LNS_9953 LNS_9966

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: