Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 7327/HD-SVHTT-TCCB ngày 30 tháng 11 năm 2017  của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018;

Sáng 29 tháng 12 năm 2017, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm điểm tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

IMG_6330

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục khẳng định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, với tiến bộ khoa học – công nghệ, yêu cầu phát triển nguồn  nhân lực và thị trường lao động”. Đây là quan điểm định hướng cho phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay cũng như trong những năm tới.

Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiếp nối chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo mà Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra. Tiếp tục triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục ở các cấp, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc thực hiện đúng các quy định, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Với tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng sự quan tâm giúp đỡ của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng. Nhà trường quyết tâm sẽ đạt được những thành tích mới và vững chắc hơn nữa trong năm học 2017 - 2018, thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: