Lịch thi Học kỳ II năm học 2015-2016

Lịch thi Học kỳ 2 các khoa Việt Nam Học, Mỹ Thuật, Thanh Nhạc, Sân Khấu, Văn Hóa

. Lịch thi của Khoa Việt Nam Học

Lớp Học phần Hình thức thi Buổi Ngày thi Phòng thi Ghi chú
VNH 20 Tuyến điểm du lịch VN 3 Vấn đáp S+C 23,25,26/5/2016 1.1
Đường lối CM của Đảng CSVN Trắc nghiệm S 24/5/2016 1.3 - 1.4
Ngoại ngữ chuyên ngành 2 Viết + Vấn đáp S Viết:31/5/2016 1.3 - 1.4 Vấn đáp: 2,3/6/2016
VNH 21 Cơ sở Văn hóa Việt Nam Trắc nghiệm S 23/5/2016 HTB
Mỹ học đại cương Viết S 25/5/2016 HTB
Địa lý du lịch & các vùng du lịch VN Trắc nghiệm + Tự luận S 26/5/2016 HTB
Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 Viết S 27/5/2016 HTB

. Lịch thi của Khoa Mỹ Thuật

Lớp Học phần Hình thức thi Buổi Ngày thi Phòng thi Ghi chú
TKTT 20 Đường lối CM của Đảng CSVN Trắc nghiệm S 24/5/2016 TL
 TKCN 20 Đường lối CM của Đảng CSVN Trắc nghiệm S 24/5/2016 TL
 NA 20 Đường lối CM của Đảng CSVN Trắc nghiệm S 24/5/2016 TL
HH 20 Đường lối CM của Đảng CSVN Trắc nghiệm S 24/5/2016 TL
 SPMT 20 Đường lối CM của Đảng CSVN Trắc nghiệm S 24/5/2016 TL
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Viết S 1/6/2016 TL

. Lịch thi của Khoa Thanh Nhạc

Lớp Học phần Hình thức thi Buổi Ngày thi Phòng thi Ghi chú
TN 19 Hát với ban nhạc Thực hành C 25/5/2016 HTA
SPAN 19 Nhạc cụ phổ thông 2 Thực hành C 23/5/2016 2.10
Thanh nhạc 4 Thực hành S+C 25/5 - 27/5/2016 1.9
Ký xướng âm  5 Trắc nghiệm S 26/5/2016 1.9
TN 20 Đường lối CM của Đảng CSVN Trắc nghiệm S 24/5/2016 HTB
Thanh nhạc 4 Thực hành S 26,27/5/2016 HTA
Nhạc cụ phổ thông 2 Thực hành C 30/5/2016 1.9
Lịch sử âm nhạc Phương Tây Viết S 2/6/2016 HTB
Hợp xướng Thực hành S 3/6/2016 HTA
TN 21 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trắc nghiệm S 23/5/2016 TL
Mỹ học đại cương Viết S 25/5/2016 TL
Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 Viết S 27/5/2016 TL
Lý thuyết âm nhạc 2 Viết C 31/5/2016 TL
SPAN 21 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trắc nghiệm S 23/5/2016 1.2
Thanh nhạc 1 Thực hành C,S 23/5 - 24/5/2016 1.9
Mỹ học đại cương Viết S 25/5/2016 1.2
Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 Viết S 27/5/2016 1.2
Lý thuyết âm nhạc 2 Viết C 31/5/2016 1.2

. Lịch thi của Khoa Sân khấu

Lớp Học phần Hình thức thi Buổi Ngày thi Phòng thi Ghi chú
ĐDSK 20 Đường lối CM của Đảng CSVN Trắc nghiệm S 24/5/2016 2.7
DVK-ĐẢ 20 Đường lối CM của Đảng CSVN Trắc nghiệm S 24/5/2016 2.7
Phân tích tác phẩm sân khấu Viết S 26/5/2016 1.2
Hóa trang sân khấu + Hiện đại Thực hành 24/5/2016
DVK-ĐẢ 21 Cơ sở Văn hóa Việt Nam Trắc nghiệm S 24/5/2016 HTB
Thanh nhạc 4 Thực hành S 26,27/5/2016 HTA
Nhạc cụ phổ thông 2 Thực hành C 30/5/2016 1.9
Lịch sử âm nhạc Phương Tây Viết S 2/6/2016 HTB
Hợp xướng Thực hành S 3/6/2016 HTA
TN 21 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trắc nghiệm S 23/5/2016 TL
Mỹ học đại cương Viết S 25/5/2016 TL
Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 Viết S 27/5/2016 TL
Lý thuyết âm nhạc 2 Viết C 31/5/2016 TL
SPAN 21 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trắc nghiệm S 23/5/2016 2.7
Hình thể 1, 2 Thực hành S 24/5/2016 Hình thể
Mỹ học đại cương Viết S 25/5/2016 2.7
Nghệ thuật nói trên sân khấu 2 Thực hành C 25/5/2016 2.3
Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 Viết S 27/5/2016 2.7
ĐDSK 21 Cơ sở Văn hóa Việt Nam Trắc nghiệm S 23/5/2016 2.7
Mỹ học đại cương Viết S 25/5/2016 2.7
Nghệ thuật nói trên sân khấu 2 Thực hành C 25/5/2016 2.3
Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 Viết S 27/5/2016 2.7

. Lịch thi của Khoa Văn hóa

Lớp Học phần Hình thức thi Buổi Ngày thi Phòng thi Ghi chú
KDXBP 20 Đường lối CM của Đảng CSVN Trắc nghiệm S 24/5/2016 1.1
Ngoại ngữ chuyên ngành Viết + Vấn đáp S Viết: 26/5/2016 1.3 Vấn đáp: 25/5/2016
Tổ chức tiêu thụ xuất bản phẩm Viết S 30/5/2016 1.2
Kinh tế xuất bản Viết S 31/5/2016 1.2
Thông tin trong hoạt động PHXBP Tiểu luận S 31/5/2016 Nộp bài tại phòng Đào tạo
KHTV 20 Đường lối CM của Đảng CSVN Trắc nghiệm S 24/5/2016 1.1
Tổ chức hoạt động thông tin thư mục Viết S 26/5/2016 1.4
Tra cứu thông tin Viết S 30/5/2016 1.1
Phần mềm quản trị thư viện Thực hành C 30/5/2016 0.6
Ngoại ngữ chuyên ngành Viết + Vấn đáp S 03/6/2016 1.1 Vấn đáp: C 03/6/2016
QLVH 20 Đường lối CM của Đảng CSVN Trắc nghiệm S 24/5/2016 1.2
Tổ chức và quản lý hoạt động NVH - CLB Vấn đáp C 25/5/2016 1.1
Văn hóa Đông Nam Á và văn hóa các dân tộc VN Viết S 31/5/2016 1.1
Kỹ thuật dàn dựng Tiểu luận S 31/5/2016 Nộp bài tại phòng Đào tạo
KDXBP 21 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trắc nghiệm S 23/5/2016 1.3
Mỹ học đại cương Viết S 25/5/2016 1.3
Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 Viết S 27/5/2016 1.3
KHTV 21 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trắc nghiệm S 23/5/2016 1.3
Mỹ học đại cương Viết S 25/5/2016 1.3
Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 Viết S 27/5/2016 1.3
Phân loại tài liệu Viết S 31/5/2016 1.3
QLVH 21 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trắc nghiệm S 23/5/2016 1.3
Mỹ học đại cương Viết S 25/5/2016 1.3
Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 Viết S 27/5/2016 1.3
Quản lý các thiết chế văn hóa Vấn đáp S 31/5/2016 1.4 HK 3 chuyển qua
Khoa học quản lý và quản lý văn hóa Viết S 1/6/2016 1.4

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: