Phòng Tổ chức hành chính

1. Quyết định thành lập

Số: 69/QĐ-SVHTTDL ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chức năng

. Tổ chức: Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý về công tác tổ chức cán bộ công tác chính trị tại Trường.

. Hành chính: Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý về công tác hành chính tổng hợp, điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc trường theo chương trình, kế hoạch chung. Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

. Quản trị: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa, tài sản máy móc thiết bị,…);
Phục vụ phương tiện – trang thiết bị cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

. Kế toán: Tham mưu Hiệu trưởng tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường; thực hiện chức năng quản lý và điều hành hoạt động tài chính trong trường theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ
. Tổ chức:

.. Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng và phát triển tổ chức bộ máy hoạt động của Trường. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, nhân sự, chế độ chính sách, qui chế làm việc của các đơn vị thuộc Trường theo quy định của Nhà nước;

.. Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, CBVC của Trường và kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên theo Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP của Chính phủ;

.. Là Ủy viên Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng và cho thôi việc, bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại… xét đi học, xét các danh hiệu của Nhà nước, xét nâng lương, thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ viên chức;

.. Thực hiện tổ chức quản lý và lưu trữ hồ sơ CBVC, xét và cấp các loại giấy tờ trong phạm vi được phân công.

. Hành chính: Tham mưu Hiệu trưởng tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của trường; theo dõi, đôn đốc hoạt động của Trường và các đơn vị thuộc trường thực hiện chương trình, kế hoạch của Trường;

.. Xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của trường; soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của trường thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của trường;

.. Đầu mối giao tiếp: sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của trường. Xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác; chuẩn bị nội dung, thơ mời, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận các cuộc họp do Ban giám hiệu chủ trì;

.. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị CBVC hàng năm và các đại hội, hội nghị của trường;

. Tổ chức, quản lý việc sử dụng con dấu của trường theo đúng quy định. Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong trường; công tác tổng hợp, thống kê phục vụ cho công tác quản lý của trường. Chủ trì xây dựng danh mục các tài liệu mật của ngành theo quy định của nhà nước;

.. Cấp các loại giấy giới thiệu, công lệnh, chứng nhận lãnh bưu phẩm, sao lục các văn bản do trường ban hành và văn bản của Bộ theo quy định của Hiệu trưởng;

.. Điều phối sử dụng các phòng họp trong trường. Phục vụ nước uống và vệ sinh các phòng họp, phòng làm việc của Ban giám hiệu.

. Quản trị:

.. Quản lý tổ lái xe và điều phối ô tô phục vụ công tác của trường. Thực hiện công tác bảo trì và sửa chữa ô tô;

.. Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, và thống nhất quản lí chặt chẽ thiết bị đó trong toàn trường theo kế hoạch được duyệt (kể cả trang thiết bị đồ dùng dạy học trong dự án hợp tác quốc tế );

.. Sửa chữa, bảo hành sách - trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong toàn trường;

.. Lập kế hoạch dự trù kinh phí.

. Kế toán:

.. Xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường theo phân công của Hiệu trưởng.

.. Tham mưu cho Hiệu trưởng đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm các phương tiện, trang thiết bị và các hợp đồng kinh tế khác;
Cụ thể hoá và triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Bộ và Nhà nước về công tác kế hoạch và tài chính. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định quản lý tài chính và chế độ tài chính;

.. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đề xuất phân bổ tài chính thường xuyên hàng năm, giám sát việc thu chi hàng năm;

.. Hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch thu chi hàng năm. Tham mưu cho Hiệu trưởng xét duyệt kế hoạch thu chi hàng năm của các đơn vị trực thuộc trường. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện kế hoạch thu chi hàng năm;

.. Nghiên cứu đề xuất các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và cơ chế huy động, phân bổ, quản lý các nguồn lực và các điều kiện đảm bảo cho Trường phát triển;

.. Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của trường.

.. Tham gia xây dựng, tổng hợp và tổ chức thực hiện các phương án tài chính, định mức học phí và hợp đồng liên kết đào tạo theo phân công của Hiệu trưởng;

.. Tham gia thẩm định và giám sát thực hiện các công tác tài chính liên quan đến dự án đầu tư trang thiết bị, sửa chữa và xây dựng cơ bản trong nhà trường theo phân công của Hiệu trưởng;

.. Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của trường;

.. Tổ chức cơ sở dữ liệu, phân tích và lập các báo cáo phục vụ cho công tác quản lý tài chính và lập kế hoạch trong nhà trường;

.. Thực hiện các chủ trương về tài chính khác theo phân công của Hiệu trưởng;

.. Cụ thể hoá và triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Bộ và Nhà nước về công tác kế toán. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định quản lý kế toán và chế độ kế toán;

.. Tham gia nghiên cứu đề xuất các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và cơ chế huy động, phân bổ, quản lý các nguồn thu và chi (bao gồm kể cả thu nhập thường xuyên và không thường xuyên) đảm bảo cho Trường ổn định và phát triển;

.. Tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí hàng năm của trường theo quy định của Pháp luật về kế toán, theo chế độ kế toán và mục lục ngân sách nhà nước;

.. Đảm bảo việc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên, các khoản nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc trường, các hợp đồng và đơn vị liên kết;

.. Thực hiện việc chi trả lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ sở vật chất; sửa chữa; mua sắm trang thiết bị của trường đúng theo quy định hiện hành;

.. Thực hiện thu nộp thuế thu nhập cá nhân theo qui định;

.. Tham gia xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của trường;

.. Trình Hiệu trưởng phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán;

.. Thực hiện chế độ quản lý tài sản, các qui định về công nợ, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản;

.. Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của trường;

.. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định;

.. Thực hiện đầy đủ công tác kế toán theo quy định Nhà nước.

4. Cơ cấu nhân sự

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Dương Phước Long Phó trưởng phòng
2 Phạm Dương Việt Quốc Huy Phó trưởng phòng
3 Phạm Thị Thu Hiền Kế toán trưởng
4 Nguyễn Ngọc Lệ Kế toán tổng hợp
5 Trương Thị Ngọc Phượng Kế toán
6 Nguyễn Thị Vượng Thủ quỹ
7 Nguyễn Tấn Lộc Kỹ thuật viên
8 Trần Thanh Nhàn Kỹ thuật viên
9 Phạm Đình Luân Kỹ thuật viên
10 Nguyễn Trung Hiếu Chuyên viên
11 Phạm Thị Thảo Quyên Chuyên viên
12 Nguyễn Thị Bích Trâm Chuyên viên
13 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên
14 Nguyễn Văn Linh Văn thư
15 Phạm Đức Thành Tài xế
16 Nguyễn Phúc Song Sanh Bảo vệ
17 Nguyễn Đình Minh Bảo vệ
18 Nguyễn Ngọc Hưng Bảo vệ
19 Trịnh Cẩm Vinh Bảo vệ
20 Lê Thị Thắm Tạp vụ
21 Văn Thị Hoàng Nga Tạp vụ
22 Huỳnh Tam Muối Tạp vụ
23 Nguyễn Thị Bích Liên Nhân viên y tế

5. Liên hệ
Điện thoại: 08.39250990
Số máy nội bộ: 115

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: