Thông báo: Biên chế năm học 2014-2015

Căn cứ quỹ thời gian thực tế, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch phân bổ thời gian biên chế năm học, thời gian từng học kỳ của năm học 2014 - 2015:

Tổng thời lượng:

* Học kỳ 1:   18 tuần  x  60tiết/tuần  =  1080 tiết (khóa 18, 19)

                      15 tuần  x  60tiết/tuần  =  900 tiết   (khóa 20)

* Học kỳ 2:   17 tuần  x  60tiết/tuần  =  1020 tiết (khóa 18, 19)

                      12 tuần  x  60tiết/tuần  =  720 tiết   (khóa 20)

Thời lượng trên bao gồm cả thời gian thực học, kiến tập, thực tập, thực tế, giáo dục công dân, … không tính thời gian tổ chức thi:

. Cuối mỗi học kỳ: có 02 tuần tổ chức thi và 01 tuần chấm thi. Các Khoa, Bộ môn không bố trí học vào thời gian này.

. Chương trình GDQP-AN, GDTC dành cho sinh viên khóa 20 được triển khai từ 08/6/2015 đến 04/7/2015.

. Thời gian kết thúc xét điều kiện thi tốt nghiệp cho sinh viên khóa 18 là 08/6/2015.

. Thi tốt nghiệp:

+ Kiến thức chuyên ngành: tùy theo đặc thù ngành học, các Khoa có kế hoạch bố trí thi cụ thể.

+ Kiến thức cơ sở, lý luận chính trị: từ 15/6/2015 đến 20/6/2015

Căn cứ thời gian trên, các Khoa, Bộ môn xây dựng kế hoạch đào tạo, triển khai công tác dạy học theo đúng quy định. Việc tổ chức cho sinh viên đi tham quan, kiến tập, thực tập, thực tế phải căn cứ vào chương trình đào tạo và có kế hoạch chi tiết. Khi xây dựng kế hoạch đào tạo và sắp xếp thời khóa biểu không bố trí thời gian trùng vào thời điểm tổ chức thi.

Do thực hiện công tác tuyển sinh, Trường không tổ chức học kỳ hè.

Phòng Đào tạo phối hợp các Khoa, Bộ môn xây dựng kế hoạch, tổ chức thi, thi lại, … thực hiện đúng thời gian quy định và thông báo cho sinh viên biết vào đầu mỗi học kỳ. (Đính kèm Biên chế năm học 2014 - 2015).

Tài liệu đính kèm: 

. Tải văn bản Thông báo biên chế năm học 2014-2015 tại đây

. Tải văn bản Biên chế năm học 2014-2015 tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: