Thông báo: Biên chế năm học 2015-2016

Căn cứ quỹ thời gian thực tế, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch phân bổ thời gian biên chế năm học, thời gian từng học kỳ của năm học 2015 – 2016 như sau:

Tổng thời lượng:

* Học kỳ 1:   18 tuần  x  60tiết/tuần  =  1080 tiết (khóa 19, 20)

15 tuần  x  60tiết/tuần  =  900 tiết   (khóa 21)

* Học kỳ 2:   18 tuần  x  60tiết/tuần  =  1080 tiết (khóa 19, 20)

13 tuần  x  60tiết/tuần  =  780 tiết   (khóa 21)

Thời lượng trên bao gồm cả thời gian thực học, kiến tập, thực tập, thực tế, giáo dục công dân, … không tính thời gian tổ chức thi:

. Cuối mỗi học kỳ: có 02 tuần tổ chức thi và 01 tuần chấm thi. Các Khoa, Bộ môn không bố trí học vào thời gian này.

. Chương trình GDQP-AN, GDTC dành cho sinh viên khóa 21 được triển khai từ 06/6/2016 đến 02/7/2016.

. Thời gian kết thúc xét điều kiện thi tốt nghiệp cho sinh viên khóa 19 là 06/6/2016.

. Thi tốt nghiệp:

+ Kiến thức chuyên ngành: tùy theo đặc thù ngành học, các Khoa có kế hoạch bố trí thi cụ thể.

+ Kiến thức cơ sở, lý luận chính trị: từ 13/6/2016 đến 18/6/2016

Căn cứ thời gian trên, các Khoa, Bộ môn xây dựng kế hoạch đào tạo, triển khai công tác dạy học theo đúng quy định. Việc tổ chức cho sinh viên đi tham quan, kiến tập, thực tập, thực tế phải căn cứ vào chương trình đào tạo và có kế hoạch chi tiết. Khi xây dựng kế hoạch đào tạo và sắp xếp thời khóa biểu không bố trí thời gian trùng vào thời điểm tổ chức thi.

Do thực hiện công tác tuyển sinh, Trường không tổ chức học kỳ hè.

Phòng Đào tạo phối hợp các Khoa, Bộ môn xây dựng kế hoạch, tổ chức thi, thi lại, … thực hiện đúng thời gian quy định và thông báo cho sinh viên biết vào đầu mỗi học kỳ.

Tài liệu đính kèm: 

. Tải văn bản Thông báo biên chế năm học 2015-2016 tại đây

. Tải văn bản Biên chế năm học 2015-2016 tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: