Ngày 25 tháng 9 năm 2006 Chi Đoàn trường đã chính thức nhận quyết định công nhận là Đoàn Cơ sở tương đương trực thuộc Đoàn Sở Văn hóa – Thông tin thành phố, trực thuộc Đoàn Khối Chính quyền Thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Chấp hành lâm thời và tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Đoàn trường vào tháng 12 năm 2006 (Nhiệm kỳ 2006 – 2009) bầu ra Ban Chấp hành Đoàn trường, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đoàn
Được sự chỉ đạo của Chi Ủy – Ban Giám hiệu và sự hướng dẫn, quan tâm của Ban Chấp hành Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao, Đoàn trường luôn dẫn đầu trongg các hoạt động phong trào, cụ thể hóa các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng – truyền thống bằng nhiều hình thức, luôn nêu cao tinh thần Học tập tốt – Rèn luyện tốt trong cộng đồng sinh viên CVN. Trong quá trình hoạt động, Đoàn Trường luôn thể hiện được vai trò của mình: động viên phong trào đoàn viên, sinh viên học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học; là lực lượng tiên phong trong cuộc vận động “Sinh viên tự quản học đường”; là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của sinh viên.. Hoạt động Đoàn trường ngày càng đi sâu vào giáo dục, hình thức đa dạng hấp dẫn thu hút nhiều Đoàn viên thanh niên tham gia, áp dụng sâu vào thực tiễn. Từ đó Đoàn định hướng Đoàn viên phát triển phấn đấu được trở thành Đoàn viên ưu tú, có mong muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đoàn trường luôn bám sát 3 chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
1. Đoàn là Đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là đội quân xung kích cách mạng tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.
2. Đoàn là Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp học tập rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu cầu xã hội hiện nay.
3. Đoàn là Người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ. Chức năng này khẳng định rõ tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên.