Ngày 10/3/2022, Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ công bố Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Chất lượng đào tạo luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhà trường. Theo đó, công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp được xác định là một những công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua công tác kiểm định toàn diện này đã giúp nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, viên chức, giảng viên, người lao động trong toàn trường về tầm quan trọng của công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề, pháy huy tốt năng lực nội sinh, huy động tất cả các đơn vị trong toàn trường cùng thực hiện.

Công tác kiểm định thực hiện dựa trên 9 tiêu chí cụ thể:

Tiêu chí 1 – Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý;
Tiêu chí 2 – Hoạt động đào tạo;
Tiêu chí 3 – Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động;
Tiêu chí 4 – Chương trình, giáo trình;
Tiêu chí 5 – Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện;
Tiêu chí 6 – Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế;
Tiêu chí 7 – Quản lý tài chính;
Tiêu chí 8 – Dịch vụ người học;
Tiêu chí 9 – Giám sát, đánh giá chất lượng.

Với các phương pháp khoa học, toàn diện và khách quan như: Nghiên cứu bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và các tài liệu, hồ sơ minh chứng kèm theo; Thu thập thông tin, minh chứng và đánh giá các hoạt động của Nhà trường theo nội hàm của tiêu chí, tiêu chuẩn; Khảo sát thực tế, thảo luận, phỏng vấn, lấy ý kiến từ các đơn vị, cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và người sử dụng lao động; với tổng cộng 100 tiêu chuẩn theo qui định của Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Với các tiêu chuẩn đã đạt được, việc tiếp tục xây dựng, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, cùng với việc rà soát, đối chiếu kết quả hiện tại để hạn chế, khắc phục các mặt còn tồn tại chưa đạt chuẩn để hoàn thiện hơn nữa chất lượng đào tạo của mình, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu nhà trường.