1. Đối tượng và link thực hiện khảo sát:(nhấn vào đối tượng để thực hiện khảo sát)
– Cán bộ quản lý
– Giảng viên
– Viên chức, người lao động

– Sinh viên K27, K28 (thuộc các Khoa)
Lưu ý: Nếu giảng viên là cán bộ quản lý thì thực hiện cả 02 mẫu phiếu (02 link khảo sát).

2. Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 28/9/2023