Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính: trong quá trình phát triển đã trải qua nhiều tên gọi như Phòng Hành chính – Quản trị, phòng Tổ chức, phòng Hành chính – Kế toán, phòng Tổ chức – Công tác sinh viên … Chức năng chính của Phòng Tổ chức – Hành chính hiện nay là nghiên cứu tham mưu cho Ban Giám Hiệu về mặt quản lý hành chính, quản lý tài sản cơ sở vật chất và các mặt công tác tài chánh – kế toán của trường.
Về công tác tổ chức – quản trị hành chính: Phòng tham mưu cho Ban Giám hiệu về quản lý tổ chức cán bộ, điều phối hoạt động của các đơn vị theo chương trình, công tác chính trị chung tại Trường; quản lý và điều phối hoạt động sử dụng cơ sở vật chất; phục vụ phương tiện – trang thiết bị cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường.
Về công tác kế toán: Phòng tham mưu cho Ban Giám hiệu về quản lý, điều hành hoạt động tài chính nhà trường theo quy định của pháp luật.

  1. Ông Dương Phước Long – Trưởng Phòng
  2. Ông Trần Thanh Nhàn – Nhân viên
  3. Ông Nguyễn Văn Linh – Nhân viên
  4. Ông Lê Bá Thượng – Nhân viên
  5. Ông Nguyễn Đình Luân – Nhân viên
  6. Ông ….