Học tập

Thời khóa biểu từ ngày 3/3 - 8/3/2014

Thời khóa biểu từ ngày 3/3 - 8/3 cho các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu từ ngày 24/2 - 1/3/2014

Thời khóa biểu tuần 2, 24/2 - 1/3 cho các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu từ ngày 17/2 - 22/2/2014

Thời khóa biểu từ ngày 17/2 - 22/2 cho các khóa 17, 18, 19

KET-QUA-SO-KET

Kết quả sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014, khóa 19

Điểm sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 19

KET-QUA-SO-KET

Kết quả sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014, khóa 18

Điểm sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 18

KET-QUA-SO-KET

Kết quả sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014, khóa 17

Điểm sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 17

Thời khóa biểu tuần 21 từ ngày 6/1 đến 11/1

Thời khóa biểu tuần 21 của các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu tuần 20, từ ngày 30/12/2013 - 4/1/2014

Thời khóa biểu tuần 20 cho các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu tuần 19, từ 23/12 -28/12

Thời khóa biểu tuần 19 của các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu tuần 18, từ ngày 16/12/2013 đến 21/12/2013

Thời khóa biểu tuần 18 của các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu từ ngày 9/12 đến 14/12

Thời khóa biểu tuần 17 của các khóa 17, 18, 19

Thời khóa biểu từ ngày 2/12 -7/12

Thời khóa biểu tuần 16