Học tập

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 03/11-08/11/2014

Lịch thi trong tuần 3/11-8/11 của khoa Âm nhạc và khoa Văn hóa

THONG-BAO

Thông báo Lễ khai giảng năm học 2014-2015 và phát bằng tốt nghiệp năm 2014

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 – 2015, phát bằng tốt nghiệp năm 2014

Thông báo: Biên chế năm học 2014-2015

Kế hoạch phân bổ thời gian biên chế năm học, thời gian từng học kỳ của năm học 2014 - 2015

ket-qua-hoc-tap

Kết quả tổng kết năm học 2013 -2014, khóa 19

Điểm tổng kết năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 19

ket-qua-hoc-tap

Kết quả tổng kết năm học 2013-2014, khóa 18

Điểm tổng kết năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 18

ket-qua-hoc-tap

Kết quả sơ kết học kỳ II, năm học 2013-2014, khóa 19

Điểm sơ kết học kỳ II, năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 19

ket-qua-hoc-tap

Kết quả sơ kết học kỳ II, năm học 2013-2014, khóa 18

Điểm sơ kết học kỳ 2, năm học 2013-2014, của các lớp khóa 18

ket-qua-hoc-tap

Điểm sơ kết học kỳ 2, năm học 2013 - 2014, khóa 17

Điểm sơ kết học kỳ 2 của các lớp khóa 17

KET-QUA-SO-KET

Kết quả sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014, khóa 19

Điểm sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 19

KET-QUA-SO-KET

Kết quả sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014, khóa 18

Điểm sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 18

KET-QUA-SO-KET

Kết quả sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014, khóa 17

Điểm sơ kết học kỳ 1, năm học 2013-2014 các của các lớp khóa 17